Obowiązek pobrania podatku u źródła w przypadku zakupu usług zagranicą przez polskiego podatnika

Katalog usług opodatkowanych zryczałtowanym 20% podatkiem u źródła, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT jest katalogiem otwartym. Obok świadczeń literalnie wskazanych w tym przepisie (np. doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli), podatkiem tym mogą być opodatkowane również świadczenia „o podobnym charakterze”. Decydujące znaczenie dla uznania, że usługa wykonana przez zagranicznego kontrahenta niebędącego polskim rezydentem podatkowym, mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu ma zarówno treść postanowień umowy jak i przede wszystkim rzeczywisty charakter wykonywanych świadczeń. W przypadku nabycia usług których charakter jest złożony, należy dokonać analizy czy wykonane przez kontrahenta czynności posiadają istotne elementy pozwalające na przypisanie tego świadczenia do jednej z kategorii wymienionych literalnie w tym przypisie, jako świadczenia o podobnym charakterze do tych wymienionych. Zawierając umowę warto również zadbać o precyzyjne określenie świadczeń kontrahenta oraz odpowiednie udokumentowanie wykonanych usług, tak aby rzeczywisty przebieg świadczenia nie budził wątpliwości związanych z jego klasyfikacją. Należy również zaznaczyć, że sama ocena czy wypłata wynagrodzenia na rzecz zagranicznego kontrahenta, będzie wiązała się z obowiązkiem poboru podatku u źródła, powinna być dokonana w pierwszej kolejności z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem rezydencji podatkowej kontrahenta, jeśli z danym krajem łączy Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pobranie podatku u źródła na podstawie przepisów ustawy CIT jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje opodatkowanie w Polsce tego rodzaju przychodów uzyskanych przez nierezydenta na terytorium Polski, bądź gdy z krajem rezydencji zagranicznego kontrahenta nie została zawarta taka umowa.  

Marcin Bazylczuk

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563